Tým

Lektoři

prof. Ing.
Aldorf Josef, DrSc.
(+420) 597 321 944
josef.aldorf@vsb.cz
Odborný lektor
C 311/2
Základní informace:

absolvent HGF VŠB-TU Ostrava ,obor výstavba dolů 1964

profesor pro geotechniku a podzemní stavitelství  na VŠB-TUO od 1987

autorizovaný inženýr v oboru Geotechnika

Ing.
Ďuriš Lukáš
(+420) 597 321 948
lukas.duris@vsb.cz
Odborný lektor
C 312
VZDĚLÁNÍ :

2002 – 2013      postgraduální studum obor Geotechnika , katedra Geotechniky a podzemního stavitelství,VŠB-TUO,

1997 – 2002       Absolvent VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

PROFESNÍ PRAXE:

2001, 2007            společnost Subterra a.s. – všeobecná stavební praxe

2004 – dosud      odborný asistent na katedře Geotechniky a podzemního stavitelství, VŠB-TU Ostrava

doc. RNDr.
Hrubešová Eva, Ph.D.
(+420) 597 321 373
eva.hrubesova@vsb.cz
Projektový manažer
C 309/2
VZDĚLÁNÍ:

2006 – Habilitace – obor Geotechnické a podzemní stavitelství (FAST VŠB- TU Ostrava)
1999 – Ph.D. – obor Horninové inženýrství (FAST VŠB- TU Ostrava)- 1999
1980-1985 – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor matematická analýza (RNDr.)

PROFESNÍ PRAXE:

1985-1991 – vědecko-výzkumný pracovník katedry geotechniky a výstavby dolů, HGF VŠB-TUO
od roku 1992 – pedagogický pracovník HGF(1992-1997) a FAST VŠB-TUO

prof. RNDr.
Kaláb Zdeněk, CSc.
(+420) 597 321 948
zdenek.kalab@vsb.cz
Odborný lektor
C 312
Dosažená odbornost:
 • 1978-1983 studium hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha;
 • 1986 státní rigorózní zkoušky na PřF UK Praha (RNDr.);
 • 1992 vědecká hodnost CSc. – kandidát geologických věd, UK Praha;
 • 2003 docent pro obor geotechnika a podzemní stavitelství, FAST VŠB-TUO;
 • 2010 jmenování profesorem v oboru „Geotechnické a podzemní stavitelství“ na VŠB- TU Ostrava

 

Průběh odborné praxe:
 • 1983-1987 katedra užité geofyziky, přírodovědecká fakulta, Universita Karlova Praha;
 • 1988-1990 výzkumný pracovník (seismolog), Rozvoj a projektování – Ostravsko-karvinské doly, k.p, Ostrava;
 • od 1990 vědecký pracovník, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (dříve Hornický ústav ČSAV), středisko Geofyziky a speciálních metod měření; vedoucí Laboratoře geofyziky, posléze vedoucí Oddělení geofyziky (od. 1.6.2007-2010), nyní v Oddělění geomechaniky a báňského výzkumu;
 • od roku 2001 na zkrácený úvazek technicko-hospodářský zaměstnanec na katedře Geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB-TU Ostrava, posléze docent (2003-2010) a profesor (od 2010) na téže katedře

 

Členství v domácích a zahraničních společnostech a organizacích:
 • Člen Independent Scientific Evaluation Group (ISEG), NATO Science for Peace and Security Programme´s, 2013-2015
 • Člen Hornické komise Polské akademie věd, 2012-2015
 • předseda ČAAG – České asociace geofyziků, o.s. (od 2009), člen Sboru expertů ČAAG – České asociace geofyziků, o.s. (od 1993)
 • člen redakční rady mezinárodního časopisu Central European Journal of Physics (časopis s IF), člen redakční rady časopisu International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
 • člen komise geovědních ústavů AVČR pro ZSC v rámci dvoustranných dohod
 • člen Vědecké rady VŠB-TUO, hornicko-geologická fakulta, člen oborové rady na FAST VŠB-TUO (Geotechnika), člen oborové rady na PřF OU (Environmentální geografie), člen oborové rady na F BERG, TU Košice, Slovensko (Banská geológia a geologický prieskum)
doc. Ing.
Kořínek Robert, CSc.
(+420) 597 321 942
robert.korinek@vsb.cz
Odborný lektor
C 314
Základní informace:

1961-1966     studium Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, obor Geotechnika a výstavba dolů

1966-1997     Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

1969-1976     vědecká příprava – CSc., obor Dobývání ložisek

1997-dosud   Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, akademický pracovník, od r. 1997 do r. 2010 proděkan pro vzdělávací činnost

doc. Dr.Ing.
Lahuta Hynek
(+420) 597 321 946
hynek.lahuta@vsb.cz
Odborný lektor
C 310
VZDĚLÁNÍ:

1982 – 1986:     SPŠ Geologická Příbram

obor: Geologie a důlní měřictví

1986 – 1990:   Vysoká škola báňská, fakulta hornicko-geologická

obor: Hornická geologie a geologický průzkum, téma diplomové práce „Rychlostní

charakteristika hornin vrtu NP 559

1994 – 1997:   FAST, VŠB-TO Ostrava, Dr. – obor Hornické a podzemní stavitelství, téma dizertační práce „Příspěvěk ke konstrukci uzavíracích tlakových hrázív dolech

1999:               ING-PAED IGIP, kurz Mezinárodní společnosti pro inženýrské vzdělávání

2006:               FAST, VŠB-TO Ostrava, Doc. – obor Geotechnické a podzemní stavitelství, téma habilitační práce „Příspěvek k využití statické penetrace pro stanovení smykové pevností zemin

 

ODBORNÁ PRAXE:

1990:                Geologický průzkum Ostrava a.s. (geolog)

1991-1992:     VŠ Báňská (asistent)

1992-1995:     VŠ Báňská (interní doktorand)

1997:               úspěšné ukončení doktorandského studia

1996-2005:     VŠ Báňská Fakulta stavební (odborný asistent)

2006:               úspěšné obhájení habilitační práce

2006-dosud:    VŠB-TU, Fakulta stavební, katedra Geotechniky a podzemního stavitelství (docent)

 

Zahraniční stáže a pobyty:

1994:   Technická universita Porto, Civil engineering department, Portugalsko

1995:   Joseph Fourier University, Institut de Recherches Interdisciplinares de Gèologie et de Mèchanique (IRIGM), Grenoble, Francie

 

Členství v odborných institucích a organizacích:

– člen oborových rad doktorských studijních oborů 3607V025, 3607V007, 3607V035

– člen komise SZZ (státní zkušební komise) oboru 3607T035, 3607T036, 3647R017, 3647R020

– předseda komise SZZ (státní zkušební komise) magisterského programu TU Žilina


Pedagogická praxe:

V pedagogické a výzkumné práci se zabývá problematikou geomechaniky a zakládání staveb, především z hlediska matematického modelování a mechaniky zemin. Odborně pracuje v oblastech stability svahů a výsypek, stability zemních těles, stability podzemních děl, geotechnice a zakládání staveb.

Ing.
Lednická Markéta, Ph.D.
marketa.lednicka@ugn.cas.cz
Odborný lektor
C 315
Ing.
Luňáčková Barbara
C 312

1998 – 2003 Magisterské studium VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Obor: geotechnika a podzemní stavitelství
2003 – 2006 Postgraduální studium VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Obor: Horninové inženýrství, Disertační práce na téma: Výpočtové modely pro dynamickou odezvu geotechnických konstrukcí
2005 – dosud Odborný asistent na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství, Fast, VŠB – TUO

Ing.
Mohyla Marek
(+420) 597 321 362
marek.mohyla@vsb.cz
Odborný lektor
C 315
Vzdělání:

2007 – 2009    VŠB – TU Ostrava, Obor – Geotechnika, dosažené vzdělání – Ing.,

2003 – 2007    VŠB – TU Ostrava, Obor – Geotechnika, dosažené vzdělání – Bc.,

1999 – 2003    SPŠS Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, Obor – Pozemní stavitelství.

Pracovní zkušenosti:

2009 – dosud: VŠB – TU Ostrava, katedra Geotechniky a podzemního stavitelství – vedení cvičení z předmětů:

Zakládání staveb

Mechanika hornin a zemin

Silniční a geotechnická laboratoř

Environmentální geotechnika

Geotechnické stavby

Geoengineering spol. s.r.o., červenec – srpen 2010, pozice pomocného projektant.

Odborné zaměření:

geotechnické stavby, primární ostění podzemních liniových staveb,

mechanika hornin a zemin, úprava vlastností hornin a zemin,

silniční a geotechnické laboratoře,

problematika matematického modelování geotechnických úloh.

Jiné:

Řadový člen České asociace geofyziků (ČAAG)

 

Ing.
Petřík Tomáš
(+420) 597 321 362
tomas.petrik@vsb.cz
Odborný lektor pro praktickou výuku
C 315
VZDĚLÁNÍ:

2009-dosud – Ph.D. studium – obor Geotechnicka (FAST VŠB- TU Ostrava)
2007-2009 – Ing. studium – obor Geotechnicka (FAST VŠB- TU Ostrava)
2003-2007 – Bc. studium – obor Geotechnicka (FAST VŠB- TU Ostrava)
1999-2003 – Středoškolské studium – obor Technické zařízení budov (ISŠS Jihlava)
Více na webu: homel.vsb.cz/~pet346

Ing.
Stolárik Martin, Ph.D.
(+420) 597 321 928
martin.stolarik@vsb.cz
Odborný lektor
C 315
Zaměstnání:

Odborný asistent, Fakulta stavební, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vzdělání:

1995 – 1998   Gymnázium se všeobecným zaměřením, Havířov

1998 – 1999   Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek – Místek (ukončeno Všeobecnou státní zkouškou z německého jazyka)

1999 – 2005   Stavební fakulta, VŠB-TU Ostrava; magisterský studijní obor Geotechnika a podzemní stavby, téma diplomové práce „Stabilitní posouzení způsobu zajišťování starých důlních děl v OKR“.

2005 – 2008   Stavební fakulta, VŠB-TU Ostrava; prezenční doktorské studium obor Geotechnika, téma disertační práce „Studium seizmických projevů v okolí ražby mělkých podzemních děl“.

2008 – 2012   Stavební fakulta, VŠB-TU Ostrava; Kombinované doktorské studium obor Geotechnika (Státní doktorská zkouška – 9/2010, obhajoba Disertační práce na téma „Studium seizmických projevů v okolí ražby mělkých podzemních děl“).

Odborná praxe:

2005 – dosud   Účast na experimentálních měřeních na kolektoru Centrum Ostrava, tunelu Slivenec Praha, tunelu Jablunkov, tunelech IV. železničního koridoru, lokalitě Čistá Důl Jeroným, jiná měření technické seizmicity.

Pedagogická praxe:

2005 – dosud   Výuka předmětů „Mechanika hornin a zemin“, „Zakládání staveb“ a „Trhací práce a rozpojování hornin“ na Stavební fakultě, VŠB-TU Ostrava v rámci doktorského studia a následně v rámci zaměstnaneckého poměru.

Odborné zaměření:
 • problematika podzemních liniových staveb
 • problematika geomechanického a geotechnického monitoringu (především technické seizmicity)
 • problematika trhacích prací
 • problematika matematického modelování (Plaxis 2D, Midas GTS)
Jazykové znalosti:
 • němčina (Všeobecná státní zkouška)
 • angličtina
Jiné:
 • Člen rady ČAAG (Česká asociage geofyziků)

 

doc. Ing.
Vojtasík Karel, CSc.
(+420) 597 321 947
karel.vojtasik@vsb.cz
Odborný lektor
C 309/1
VZDĚLÁNÍ:

1973 – 1978 Vysoká škola báňská Ostrava, hornicko-geologická fakulta (Ing.)
1980 – 1982 Universita Palackého Olomouc, čtyř semestrální postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky
1984 – 1989 Vysoká škola báňská Otrava, doktorské studium (CSc.)
1999 VŠB-TU Ostrava, FAST, habilitace v oboru „Hornická geotechnika a podzemní stavitelství“ (doc.)
 

PRAXE:

1978 – dosud  VŠB-TU Ostrava
– asistent pro vědu výzkum
– odborný asistent (1991)
– docent (1999)
 

PROFIL:

Geotechnika
Geotechnické stavby & Geotechnické konstrukce
Úprava vlastností hornin a zemin

Odborní pracovníci

Ing.
Cyroň David
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Metrostav a.s.

PhDr.
Laňová Lenka
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Metrostav a.s.

Ing.
Franczyk Karel, Ph.d.
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Subterra a. s.

Ing.
Marek Roman
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Minova Bohemia s.r.o.

Více na: http://www.minova.cz/kontakty/divize-stavebni

Ing.
Jandejsek Ota
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě ARCADIS Geotechnika a.s.

doc. Ing.
Rozsypal Alexandr, CSc.
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě ARCADIS Geotechnika a.s.

Ing.
Géryk Jiří
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě INSET s.r.o.

Ing.
Koníček Petr, Ph.D.
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Ing.
Ďurkáč Pavel
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Subterra a. s.

Ing.
Pechman Jiří
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Amberg Engineering Brno, a. s.

Ing.
Veselý Marek
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Metrostav a.s.

Ing.
Šípek Pavel
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Geoengineering spol. s r.o.

Ing.
Kovář Luděk, Ph.D.
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě K – GEO s.r.o..

Více na: http://www.kgeo.cz/kontakt/

Ing.
Ryšávka Jaroslav, Ph.D.
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě UNIGEO a.s.

Ing.
Skopal Richard

Odborník z praxe pracující ve firmě UNIGEO a.s.

Zahraniční odborníci

Luis José Andrade Pais
Zahraniční odborní

Zahraniční odborník z University of Beira Interior, Portugalsko

Joao Luis Ruivo Carvalho Paulo
Zahraniční odborní

Zahraniční odborník z University of Beira Interior, Portugalsko

dr hab. inż.
Bzówka Joanna, prof. Pol. Śl.
Zahraniční odborník
prof. Ing.
Hulla Jozef, DrSc.
Zahraniční odborník

Další členové

doc. RNDr.
Hrubešová Eva, Ph.D.
(+420) 597 321 373
eva.hrubesova@vsb.cz
Projektový manažer
C 309/2
VZDĚLÁNÍ:

2006 – Habilitace – obor Geotechnické a podzemní stavitelství (FAST VŠB- TU Ostrava)
1999 – Ph.D. – obor Horninové inženýrství (FAST VŠB- TU Ostrava)- 1999
1980-1985 – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor matematická analýza (RNDr.)

PROFESNÍ PRAXE:

1985-1991 – vědecko-výzkumný pracovník katedry geotechniky a výstavby dolů, HGF VŠB-TUO
od roku 1992 – pedagogický pracovník HGF(1992-1997) a FAST VŠB-TUO

Ing.
Uhrová Radomíra
(+420) 597 321 945
radomira.uhrova@vsb.cz
Věcný manažer
C 315/1
Knápek Ivo
Technický pracovník
Sedlářová Hana
Asistent manažera
Ing.
Havrlantová Livie
Finanční manažer