Metoda konečných prvků

Povinná literatura:

BITTNAR, Z., ŠEJNOHA, J. Numerické metody mechaniky I. Praha: ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00855-X.

Doporučená literatura:

VALCHÁŘOVÁ, J. Soudobé numerické metody v mechanice kontinua. Praha: SNTL, 1986.

MÍKA, S., KUFNER, A. Parciální diferenciální rovnice. Praha: SNTL Praha 1983.