Mechanika hornin a zemin

Obsahem předmětu je studium chování horninových a zejména zeminových těles, která jsou buď přímo zeminovou konstrukcí, nebo jsou prostředím, ve kterém je stavební činnost vedena, nebo jsou s nově budovanou stavební konstrukcí v přímém kontaktu. Úvodní část předmětu je věnována vlastnostem hornin a zemin a jejich chování v reálných podmínkách a pod vlivem vlastního či vnějšího zatížení. Na teoretickou část předmětu a klasifikační systém hornin a zemin navazuje řešení aplikačních úloh obecné geotechniky, k nimž patří stabilita svahů a sanace poruch svahů, zemní tlaky na konstrukce, filtry, odvodňování stavebních jam, úlohy z oblasti konsolidace zemin, metody úpravy vlastností zemin a zhutňování zemin, modelování v geotechnice a princip a základy geotechnického monitoringu. Posluchač získá přehled o náplni mechaniky hornin a zemin, jako výchozí disciplíny a o základních úlohách geotechniky. Naučí se řešit úlohy, které souvisí se stavem napjatosti, deformace, stabilitou a porušením horninových a zeminových těles.